• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

2020.06.25

2020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 12020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 22020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 32020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 42020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 52020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 62020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 72020.06.24 Cabinet Tamil 1 1 8

சமீபத்திய செய்திகள்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo