• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

செய்திப் பரப்பல் பிரிவு

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைத் திட்டங்களில் பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வினை அதிகரிக்கப்பதற்கான ஊடக ஒருங்கிணைப்புக்களையும் செய்தியாளர் மாநாடுகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கும் பொறுப்பாக செயற்படும் பிரிவாகும். ஊடக பிரசித்தங்கள், வாராந்த அமைச்சரவை மாநாடுகள், செய்தியாளர் மாநாடு, ஜனாதிபதி மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்குபற்றும் நிகழ்வுகளுக்காக ஊடகவியலாளர்களை ஊக்குவிக்கும் முறையில் செயற்படல். 

 

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.