• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

ஊடக நூலகம்


ஊடக அபிவிருத்தி நிலையத்தில் மிகச்சிறந்த வசதிகளுடன் இவ் நூலகமானது நிர்மானிக்கப்பட்டது. ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் சிறியளவிலான புத்தக சேகரிப்புக்களுடனே இவ்நூலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  அவற்றினையும் தாண்டி திணைக்களத்தின் பழைய புகைப்படங்கள், அரசாங்க திரைப்படப் பிரிவின் பழைய திரைப்படங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டு இவ்நூலகம் விளங்குகின்றது.

 

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.