• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

info@dgi.gov.lk

Have questions?
Drop us a line & we’ll get back to you!

+9411 251 5759

Want to call?
Please feel free to call anytime!

+9411 257 3756

Any document to fax?
Just send it whenever you wish.

இல - 163,
கிருலபன எவனியூ

கொழும்பு 05,
இ லங்கை​

செய்திப் பிரிவு

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.