• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

கணக்குகள் கிளை

திணைக்களத்தில் காணப்படும் அனைத்து பிரிவுகளுக்குமான அனைத்து சேவைகளுக்கும் நிதியுதவிகளை வழங்குவதில் கணக்குகள் கிளை முக்கிய பங்காற்றுகிறது. அத்துடன் வழங்கல் சேவைகள், வரவு செலவுகள், சம்பள விடயங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான அனைத்து விடயங்களிலும் சிறந்த முகாமைத்துவ சேவையினை பேணிவருவதில் கணக்குகள் கிளை முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

 

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.