• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

2020.04.07 - Formalizing the Issuance of Curfew Permits

 

8 Cover Letter Tamil police page 001

8 Police 07.04.202 Tamil page 001

 

8 Police 07.04.202 Tamil page 002

 

8 Police 07.04.202 Tamil page 003

8 Police 07.04.202 Tamil page 004

8 Police 07.04.202 Tamil page 005

 

சமீபத்திய செய்திகள்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo