• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31.05.2021

 Cabinet 31.05.2021 tamil page 001

Cabinet 31.05.2021 tamil page 002

Cabinet 31.05.2021 tamil page 003

Cabinet 31.05.2021 tamil page 004

Cabinet 31.05.2021 tamil page 005

Cabinet 31.05.2021 tamil page 006

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 07.06.2021

08 June 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 07.06.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31.05.2021

01 June 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 24.05.2021

25 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 24.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.05.2021

18 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.05.2021

ஊடக அறிக்கை - 17.05.2021

18 May 2021

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை - அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு விசேட விடுமுறை...

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 10.05.2021

12 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானம் - 03.05.2021

04 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானம் - 03.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 29.03.2021

30 March 2021

29.03.2021 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 15.03.2021

16 March 2021

15.03.2021 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 08.03.2021

10 March 2021

08.03.2021 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo