• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அமைச்சரவை முடிவுகள் 2019.10.09

அமைச்சரவை முடிவுகள் 2019.10.09

 Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 1

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 2

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 3

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 4

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 5

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 6

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 7

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 8

Cabinet Decisions on 09.10.2019 Tamil 9

சமீபத்திய செய்திகள்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo