• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

வாக்களிப்பிற்கான செல்லுபடியான ஆவணமொன்றாக ஆட்பதிவு திணைக்களத்தினால் விநியோகிக்கப்படும் கடிதம்  ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

77 T page 001

scan0098 page 001

அஞ்சல் வாக்களிப்பில் தமது வேட்பாளர் வெற்றிபெற்றுள்ளதாக அரசியல்வாதிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்களால் செய்யப்படுகின்ற உண்மைக்கு புறம்பான கூற்றுக்கள்

1981 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க சனாதிபதித் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் 78 ஆவது பிரிவிற்கு அமைவாக வாக்காளர்கள் மீது தகாத செல்வாக்கைப் பிரயோகிப்பதிலிருந்து தடுத்தல், 80 ஆவது பிரிவிற்கமைவாக ஊழல் பழக்கம் தொடர்பிலான தண்டனைகள் மற்றும் 90 ஆவது பிரிவின் கீழ் வேட்பாளர் குற்றவாளியாக்கப்படுவதன் மேல் சனாதிபதி பதவிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வறிதானதாக்கப்படுத்தல்

63 T1 page 001

63 T2 page 001

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo