• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

2018.11.13 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 

மட்டக்களப்பு அரங்க ஆய்வுகூடத் தயாரிப்பான கூத்துருவிலமைந்த நவீன நாடகமான இராவணேசன் நாளை ( 04) காலை 9.30  மணிக்கு காலம் சென்ற கூத்துக் கலைஞர் கற்பகன்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo