• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

ஊடக அறிக்கை- 2019.10.19 - சனாதிபதித் தேர்தல் 2019

ஊடக அறிக்கை- 2019.10.19 - சனாதிபதித் தேர்தல் 2019- தேர்தல் முறைப்பாடுகளைத் தீர்த்து வைத்தல் பிரிவு

 42 T 1 1

42 T 2 1

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo