• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

ஊடக அறிக்கை - 08.06.2021

ஊடக அறிக்கை - 555/2021

 Release no 555 Tamil page 001

Release no 555 Tamil page 002

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 07.06.2021

08 June 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 07.06.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31.05.2021

01 June 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 24.05.2021

25 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 24.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.05.2021

18 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.05.2021

ஊடக அறிக்கை - 17.05.2021

18 May 2021

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை - அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு விசேட விடுமுறை...

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 10.05.2021

12 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானம் - 03.05.2021

04 May 2021

அமைச்சரவை தீர்மானம் - 03.05.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 29.03.2021

30 March 2021

29.03.2021 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 15.03.2021

16 March 2021

15.03.2021 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 08.03.2021

10 March 2021

08.03.2021 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo