• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

ஊடக அறிக்கை 2020.02. 07

ஊடக அறிக்கை 2020.02. 07

 05.02.2020 Cabinet Tamil page 001

05.02.2020 Cabinet Tamil page 00205.02.2020 Cabinet Tamil page 003

05.02.2020 Cabinet Tamil page 004

05.02.2020 Cabinet Tamil page 005

05.02.2020 Cabinet Tamil page 006

05.02.2020 Cabinet Tamil page 007

05.02.2020 Cabinet Tamil page 008

05.02.2020 Cabinet Tamil page 009

05.02.2020 Cabinet Tamil page 010

சமீபத்திய செய்திகள்

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo