• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

ஊடக அறிக்கை - 2018.12.16

Press Release on 16.12

சமீபத்திய செய்திகள்

2019.01.02

03 January 2019
2019.01.02

2019.01.02

2018.12.27

27 December 2018
2018.12.27

 

2018.12.21

22 December 2018
2018.12.21

 

2018.11.24

24 November 2018
2018.11.24

2018.11.08

08 November 2018
2018.11.08

2018.11.07

07 November 2018
2018.11.07

2018.11.05

07 November 2018
2018.11.05

2018.11.04

04 November 2018
2018.11.04

2018.11.03

03 November 2018
2018.11.03

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo